ef6c21b8de6a23347a7b

Bình áp bị hết khí nén hoặc bị hỏng khiến nước chảy yếu, chậm.

Bình áp bị hết khí nén hoặc bị hỏng khiến nước chảy yếu, chậm.